โดเมนเนม คือชื่อเว็บไซต์ เช่น www.yourwebsitename.com ซึ่งต้องมีชื่อไม่ซ้ำกับเว็บไซต์อื่นที่จดทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้ว การเลือกชื่อโดเมนนั้นมีความสำคัญมาก เพื่อให้เป็นที่จดจำง่ายสำหรับคนทั่วไป ก่อนที่คุณจดโsigma essays comดเมน คุณต้องทำการเช็คชื่อโดเมนที่ต้องการนั้นก่อน ว่าชื่อนั้นยังว่างอยู่หรือไม่

นามสกุล ราคาต่อปี(บาท) รายละเorder a paperอียด
.com 500 ธุรกิจทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว
.net 500 องค์กรที่มีเครือข่ายหรือเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ค
.org 500 องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

 

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน

1. ความยาวของชื่อต้องไม่เกิน 67 ตัวอักษรสำหรับนามสกุลสากล (รวมนามสกุล) และไม่เกิน 24 ตัวอักษร สำหรับโดเมน .th
2. ต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ [-]
3. ชื่อโดเมนตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือ อักษรตัวเล็ก a-z ถือว่าเหมือนกัน
4. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z, ตัวเลข 0-9 และเครื่องหมายยัติภังค์ [-] ได้เท่านั้น
5. ไม่สามารถใช้สัญญลักษณ์พิเศษ เช่น ! @ # $ % ^ & ฿ * ( ) + | / < > , ‘ ? ” [ ] { } _ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อได้
6. ต้องไม่มีช่องว่าง
7. ชื่อโดเมนต้องไม่ซ้ำกับโดเมนที่มีอยู่แล้ว

นามสกุล ราคาต่อปี(บาท) รายละเอียด
.co.th 1,200 บริษัทนิติบุคคลในประเทศไทย
(ต้องแสดงเอกสารการประกอบ)
.in.th 1,200 หน่วยงานทุกประเภทและบุคคลทั่วไป
(ต้องแสดงเอกสารการประกอบ)
.ac.th 1,200 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
(ต้องแสดงเอกสารการประกอบ)

 

เอกสารประกอบการจดทะเบียน

.co.th – สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
.in.th – สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง
.ac.th – หนังสือจัดตั้งโรงเรียน